Biomarkery
odpowiedzi na immunoterapie


Możliwość zastosowania immunoterapii
u większej liczby pacjentów

Immmunoterapia nowotworów

circle

Immunoterapia polega na wykorzystaniu układu immunologicznego pacjenta. Nie u wszystkich pacjentów jednak takie leczenie jest skuteczne.

U pacjentów z guzami litymi całkowity odsetek odpowiedzi na powszechnie stosowaną immunoterapię polegającą na blokadzie punktów kontrolnych wynosi około

20-40%.1,2,3

Poza możliwym brakiem odpowiedzi immunoterapia może wiązać się ze skutkami ubocznymi i wysokimi kosztami leczenia, dlatego kluczowe jest określenie, którzy pacjenci mogą odnieść korzyść z leczenia.

Standardowo ocenianym biomarkerem kwalifikującym pacjentów do immunoterapii jest ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1, programmed cell death ligand 1). Jednak sam wynik PD-L1 może nie dać pełnego obrazu, którzy chorzy mogą odnieść największą korzyść z immunoterapii.4 Istnieje potrzeba oceny innych klinicznie istotnych biomarkerów, które mogą pomóc bardziej dokładnie wybrać chorych, u których zastosowanie immunoterapi może okazać się skuteczne. Należą do nich gęstość mutacji (TMB, tumour mutational burden), która jest ilościowym pomiarem związanym z ekspresją neoantygenów oraz niestabilność mikrosatelitarna (MSI, microsatellite instability).5

Foundation Medicine® oferuje usługi kompleksowego profilowania genomowego, które oceniają TMB i MSI*. Dodatkowo do badania FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Heme może zostać zlecone oznaczenie PD-L1.

*Raport z FoundationOne®Liquid wykazuje MSI tylko, gdy jest wysoka.

Pomoc w identyfikacji większej liczby pacjentów kwalifikujących się do immunoterapii

background

TMB i MSI są ważnymi biomarkerami, które oprócz standardowego badania PD-L1 powinny być ocenione, aby jak najlepiej zidentyfikować chorych, dla których immunoterapia może przynieść korzyść terapeutyczną.

Każda z grup pacjentów z wynikiem pozytywnym dla PD-L1 lub MSI lub TMB wykazuje wyższy odsetek odpowiedzi na immunoterapie oraz wydłużony czas wolny od progresji.7,8,9 Foundation Medicine® oferuje kompleksowe badanie, które może zapewnić wyniki TMB, MSI* i PD-L1 dla wszystkich pacjentów onkologicznych.

circle

pacjentów, którzy mają negatywny wynik dla badania PD-L1 wykonanego metodą immunohistochemiczną (IHC), wykazuje wysoką MSI lub wysoką TMB. Dane te mogłyby pomóc w podjęciu decyzji o zasadności zastosowania immunoterapii.6

*Raport z FoundationOne®Liquid wykazuje MSI tylko, gdy jest wysoka.

Jedna próbka materiału dla wszystkich 3 biomarkerów

Badania Foundation Medicine® są źródłem informacji o biomarkerach niezbędnych do precyzyjnego podjęcia decyzji o zastosowaniu immunoterapii

Kompleksowe profilowanie genomowe FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid oraz FoundationOne®Heme dostarcza wiedzę o istotnych zmianach w genach związanych z onkogenezą oraz mierzy istotne klinicznie biomarkery odpowiedzi na immunoterapie.

Badania Foundation Medicine® mogą pomóc lekarzom wybrać pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść kliniczną z immunoterapii dzięki ocenie biomarkerów z jednej próbki tkanki nowotworowej.

ZAMÓW TEST

Klinicznie istotne biomarkery

PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA BIOMARKERÓW

Gęstość mutacji
(TMB, tumour mutational burden)


TMB jest genomowym biomarkerem, który określa ilościowo częstość występowania mutacji somatycznych w tkance nowotworowej pacjenta. Aktualnie raport z badania FoundationOne®CDx i FoundationOne®Heme podaje wynik TMB jako liczbę mutacji na milion par zasad.10 Wynik gęstości mutacji przedstawiany jest jako: wysoki, średni, niski lub niezdefiniowany (TMB–High, TMB–Intermediate, TMB-Low, TMB-undetermined). Klasyfikacja została ustalona na podstawie retrospektywnej analizy profili genomowych wszystkich typów nowotworów w bazie Foundation Medicine. TMB jest ilościowym biomarkerem, dlatego obecnie toczą się liczne badania kliniczne oceniające odpowiedź na immunoterapie przy różnych poziomach odcięcia TMB w różnych typach nowotworów. Wysoki status TMB jest wskazaniem zarejestrowanym przez FDA w Stanach Zjednoczonych do zastosowania pewnego typu immunoterapii we wszystkich typach guzów litych, niezależnie od ich lokalizacji, jeśli wcześniej stosowane terapie okazały się nieskuteczne.

Wysoki poziom TMB koreluje z wyższą ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych.5 Ta korelacja została wykryta w wielu typach nowotworów i wiąże się z wyższym odsetkiem odpowiedzi na leczenie i wydłużeniem czasu wolnego od progresji u pacjentów poddanych immunoterapii.10,11

TMB zwiększa populację pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść kliniczną dzięki zastosowaniu immunoterapii.10,12

chart-number-of-mutations

Badania Foundation Medicine® wykazują wysoką zgodność z sekwencjonowaniem całego regionu kodującego (WES, whole exome sequencing). Wykazano także wysoką przydatność kliniczną TMB do skutecznego przewidywania odpowiedzi na leczenie i czasu przeżycia w grupie ponad 1300 pacjentów w 6 różnych badaniach, w 21 różnych typach nowotworów.5,10,12

FoundationOne®CDx i FoundationOne®Heme dostarcza wynik TMB do każdego wykonanego badania kompleksowego profilowania tkanki nowotworowej (bez konieczności przesyłania dodatkowej tkanki, tworzenia dodatkowego zamówienia i ponoszenia dodatkowych kosztów)

High_microsatellite_instability

Foundation Medicine® wykorzystuje sekwencjonowanie nowej generacji z technologią hybrid capture, dzięki czemu potrafi określać status MSI z wysoką czułością i specyficznością w różnych typach nowotworów.16

Niestabilność mikrosatelitarna (MSI, microsatellite instability)


MSI jest genomowym biomarkerem mówiącym o błędach w systemie naprawy niesparowanych zasad (MMR, mismatch repair), które skutkują wysoką częstością występowania mutacji13. Wysoki poziom MSI koreluje z wysoką ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych. Wysoki wynik MSI (MSI-H) jest wskazaniem zarejestrowanym przez FDA w Stanach Zjednoczonych do zastosowania pewnego typu immunoterapii we wszystkich typach guzów litych, niezależnie od ich lokalizacji, jeśli wcześniej stosowane terapie okazały się nieskuteczne.14 W ponad 20 typach guzów litych wykryto wysoki poziom MSI (MSI-H), co podkreśla jak istotne jest badanie tego biomarkera u wszystkich chorych.5,15

FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid,* oraz FoundationOne®Heme dostarcza wynik MSI do każdego wykonanego badania kompleksowego profilowania tkanki nowotworowej lub krwi (bez konieczności przesyłania dodatkowej tkanki, tworzenia dodatkowego zamówienia i ponoszenia dodatkowych kosztów)

*Raport z FoundationOne®Liquid wykazuje MSI tylko, gdy jest wysoka.

Ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1)


PD-L1 jest biomarkerem białkowym występującym na powierzchni komórek, związanym z supresją układu immunologicznego.17 Wynik pozytywny badania IHC PD-L1 może wskazywać, że pacjent będzie bardziej podatny na immunoterapie. Zmienność tego biomarkera w czasie podkreśla potrzebę dodatkowych narzędzi pozwalających przewidzieć, którzy pacjenci mogą być kandydatami do immunoterapii.4

Kombinacja badań PD-L1, TMB i MSI pozwala bardziej precyzyjnie przewidzieć odpowiedź na możliwe opcje leczenia pacjentów.

TMB_MSI_with_PDL1

PD-L1 można zamówić w Foundation Medicine® jako dodatkowe badanie do testu
FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Heme

POBIERZ INSTRUKCJĘ JAK PRZYGOTOWAĆ MATERIAŁ DO BADANIA PD-L1

Biomarkery, podsumowanie

ZAMÓW TEST

Badania Foundation Medicine® umożliwiają wiarygodny i dokładny pomiar TMB i MSI przy pomocy kompleksowego profilowania genomowego oraz ocenę ekspresji PD-L1 metodą immunohistochemiczną, IHC. Wykorzystując testy Foundation Medicine® można uzyskać wszechstronną informację o biologii nowotworu chorego, co pozwala na podjęcie jak najlepszych decyzji terapeutycznych, w tym także o zastosowaniu immunoterapii.

 • GĘSTOŚĆ MUTACJI
  (TMB, tumour mutational burden)

 • NIESTABILNOŚĆ MIKROSATELITARNA
  (MSI, microsatellite instability)

 • Ekspresja PD-L1
  (Ligand receptora programowanej śmierci komórki 1)

Znaczenie

TMB jest genomowym biomarkerem, który określa ilościowo częstość występowania mutacji somatycznych w tkance nowotworowej pacjenta. Wysoki status TMB koreluje z wysoką ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych.

W Foundation Medicine®

Raportowane jako*

 • TMB-High: ≥20 Mutacji/Mb**
 • TMB-lntermediate: 6-19 Mutacji/Mb**
 • TMB-Low: ≤5 Mutacji/Mb**
 • Cannot Be Determined: Nie można obliczyć wyniku TMB.

*Klasyfikacja została ustalona na podstawie retrospektywnej analizy profili genomowych wszystkich typów nowotworów w bazie Foundation Medicine®. TMB jest ilościowym biomarkerem, dlatego obecnie toczą się liczne badania kliniczne oceniające odpowiedź na immunoterapie przy różnych poziomach odcięcia TMB w różnych typach nowotworów.

** Mb - 1 000 000 par zasad

Znaczenie

MSI jest genomowym biomarkerem mówiącym o błędach w systemie naprawy niesparowanych zasad (MMR, mismatch repair), które skutkują wysoką częstością występowania mutacji. Wysoki poziom MSI koreluje z wysoką ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych.

W Foundation Medicine®

Raportowane jako

 • MSI-High: MSI wysoka
 • MSI-Intermediate: MSI średnia
 • MSI-Low: MSI niska
 • Cannot Be Determined: Nie można ocenić MSI

Znaczenie

PD-L1 jest białkowym biomarkerem, którego ekspresja pozwala przewidzieć odpowiedź na immunoterapię w różnych typach nowotworów, co wykazano w licznych badaniach klinicznych.

W Foundation Medicine®

Raportowane jako

 • Tumor Proportion Score (TPS): procentowa skala stopnia wybarwienia guza
 • Márquez-Rodas et al. Immune checkpoint inhibitors: therapeutic advances in melanoma. Ann Transl Med. 2015;3(18):267.
 • Wolchok et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med. 2013;369(2):122-33.
 • Lipson et al. Antagonists of PD-1and PD-L1 in Cancer Treatment. Seminars in Oncology. 2015;42(4):587-600.
 • Kerr KM, Hirsch FR. Programmed Death Ligand-1 Immunohistochemistry: Friend Or Foe? Arch Pathol Lab Med. 2016;140:326–31. doi: 10.5858/arpa.2015-0522-SA.
 • Chalmers ZR, et al. Analysis of 100,000 human cancer genomes reveals the landscape of tumor mutational burden. Genome Med. 2017;9:34. doi: 10.1186/s13073-017-0424-2.
 • Data based on Foundation Medicine experience as of June 2017.
 • Samstein RM. Tumor mutational load predicts survival after immunotherapy across multiple cancer types. Nature Genetics 2019;51:202-206.
 • Stenger M. Pembrolizumab in MSI-H or dMMR Solid Tumors: ‘First Tissue/Site-Agnostic’ Approval by FDA. The ASCO Post [Internet]. 2018 Feb 10 [cited 2019 Jan 2]. Available from: www.ascopost.com/issues/february-10-2018/pembrolizumab-in-msi-h-or-dmmr-solid-tumors-first-tissuesite-agnostic-approval-by-fda/
 • Center for Drug Evaluation and Research. (2019, February 06). Approved Drugs - Hematology/Oncology (Cancer) Approvals & Safety Notifications. Retrieved February 07, 2019, from www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm279174.htm
 • Goodman AM, et al. Tumor Mutational Burden as an Independent Predictor of Response to Immunotherapy in Diverse Cancers. Mol Cancer Ther. 2017;16(11):2598-608. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-17-0386.
 • Carbone D, et al. First-line Nivolumab in Stage IV or Recurrent Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;376:2415-26. doi: 10.1056/NEJMoa1613493.
 • Internal Data on File.
 • Kim TM, Laird PW, Park PJ. The Landscape of Microsatellite Instability in Colorectal and Endometrial Cancer Genomes. Cell. 2013;155(4):858-68. doi: 10.1016/j.cell.2013.10.015.
 • Keytruda (pembrolizumab) [package insert]. Whitehouse Station, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp; 2014.
 • Cortes-Ciriano I, et al. A molecular portrait of microsatellite instability across multiple cancers. Nature commun. 2017;8:15180.
 • Hall MJ, et al. Evaluation of microsatellite instability (MSI) status 11,573 diverse solid tumors using comprehensive genomic profiling (CGP). Poster session presented at: 2016 ASCO Annual Meeting; 2016 June 3-7; Chicago, IL.
 • Xu-Monette ZY, et al. PD-1/PD-L1 Blockade: Have We Found the Key to Unleash the Antitumor Immune Response? Front Immunol. 2017;8:1597. doi:10.3389/fimmu.2017.01597.
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.
×